Categories
covid-19 koronawirus obostrzenia ograniczenia pandemia

Regulacje związane z pandemią – stan na dzień 10.11.2020 r. – wybrane obostrzenia i zakazy

1) Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia:

– dyskotek i klubów nocnych, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych;

– basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness

> z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness działających w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów,

-> z wyłączeniem basenów, siłowni, klubów i centrów fitness przeznaczonych dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole

– działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.04.Z) à tj. działalność usługowa łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, solariów, salonów odchudzających, salonów masażu itp. mająca na celu poprawę samopoczucia.

2) Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne wyłącznie:

– w zakresie działalności hoteli robotniczych lub hoteli dla pracowników sezonowych

– dla gości (wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową):

-> korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami służbowymi lub zawodowymi, lub związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej (potwierdzone dokumentem wystawionym przez pracodawcę)

-> będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego (potwierdzone dokumentem wystawionym przez polski związek sportowy)

-> będących osobami wykonującymi zawód medyczny (potwierdzone dokumentem wystawionym podmiot wykonujący działalność leczniczą)

-> będących pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej (potwierdzone pisemnym oświadczeniem gościa)

Restauracje w hotelach mogą podawać w/w gościom posiłki, pod warunkiem, że goście i obsługa będą zakrywać usta i nos oraz zostaną zachowane odległości między stolikami min. 1,5 m.

3) Do odwołania prowadzenie działalności związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi oraz związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu jest dopuszczalne, pod warunkiem że w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, przebywali wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci (ewentualnie z opiekunem), przy czym:

-> w miejscu, w którym jest prowadzona ta działalność, może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi, z wyjątkiem obsługi;

-> stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie.

4) Do odwołania prowadzenie działalności związanej z przewozem lotniczym pasażerskim jest dopuszczalne, pod warunkiem:

-> zapewnienia płynów do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego;

-> dezynfekcji statku powietrznego (raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami/po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną/przed i po każdej operacji lotniczej z pasażerami trwającej co najmniej 6 godzin)

-> przekazania pasażerom, za pośrednictwem personelu pokładowego, do wypełnienia formularzy kart lokalizacji podróżnego dla celów zdrowotnych oraz odebrania wypełnionych kart – w przypadku gdy pasażer przekracza granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Do odwołania prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby działalność rozrywkowa i rekreacyjna odbywała się z ograniczeniem do nie więcej niż 150 uczestników.

6) Do odwołania prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu jest dopuszczalne wyłącznie w przypadku realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz w przypadku działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków lub napojów przeznaczonych do spożycia przez pasażerów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągach objętych obowiązkową rezerwacją miejsc.

 • prowadzenie powyższej działalności na terenie szkół i placówek oświatowych jest dopuszczalne pod warunkiem, że klienci będą zajmowali co drugi stolik i odległość między stolikami będzie wynosiła co najmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika — do odwołania

7) Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki jest dopuszczalne w zakresie organizowanych bez udziału publiczności:

-> działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;

-> nagrań fonograficznych i audiowizualnych;

-> wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

7) Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury polegające na zakazie:

-> udostępniania zbiorów publiczności,

-> organizacji wydarzeń z udziałem publiczności

 • z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zakaz ten nie dotyczy:

-> udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu (z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających)

-> zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury.

 • Obowiązek noszenia rękawiczek jednorazowych lub stosowani środków do dezynfekcji rąk – do odwołania

8)  Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

9) Do odwołania prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby – co do zasady – wydarzenia odbywały się bez udziału publiczności.

10) Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na biegach lub jeździe na rowerze, z wyjątkiem organizowanych przez polski związek sportowy lub pozostających w bezpośrednim związku z prawami wyłącznymi polskiego związku sportowego.

11) Do odwołania prowadzenie działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce, jest dopuszczalne, pod warunkiem realizowania tego rodzaju działalności za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

12) Do odwołania ustanawia się zakaz prowadzenia działalności polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych.

13) W obiektach handlowych, usługowych (o pow. większej niż 2000 m kw./ sklepach/stacjach benzynowych/targowiskach)

* nie dotyczy osób, które nie mogą zakładać lub zdejmować rękawiczek z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności z samodzielnym założeniem lub zdjęciem rękawiczek; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.

-> Przy czym obiekty te obowiązane są zapewnić rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk

-> w obiektach tych  może przebywać jednocześnie nie więcej niż:

 • 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2;
 • 1 osoba na 15 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2.

14)  Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej

-> z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży: żywności, produktów kosmetycznych, innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, wyrobów , środków spożywczych specjalnego przeznaczenia, gazet lub książek, artykułów budowlanych lub artykułów remontowych, artykułów dla zwierząt domowych, usług telekomunikacyjnych, części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli, paliw)

15) Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej

-> z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, optycznych, medycznych, bankowych, pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek, ubezpieczeniowych, naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek, myjni samochodowych, ślusarskich, szewskich, krawieckich, pralniczych, gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności)

16) Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.

17) Godziny dla seniorów – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00 obiekty handlowe/usługowe obsługują wyłącznie osoby powyżej 60. do odwołania

            -> dotyczy obiektów, których działalność polega na:

 • sprzedaży żywności, produktów innych niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania, artykułów toaletowych, środków czystości, produktów leczniczych, wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
 • także świadczeniu usług pocztowych.

18) Do dnia 4 grudnia 2020 r. – praca zdalna w urzędach administracji publicznej

19) Ograniczenie przemieszczania sięDo odwołania:

W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

 • pieszo – jednocześnie mogą się poruszać osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie (chyba, że z dzieckiem do ukończenia 13 r.ż./ z osobą z orzeczeniem (m.in.) o niepełnosprawności)

– chyba, że jednocześnie poruszają się osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące,

– chyba mają zasłonięte usta i nos

 • środkami publicznego transportu zbiorowego oraz samochodami przeznaczonymi do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą:

– można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych;

 • pojazdami samochodowymi przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

* Ograniczeń tych nie stosuje się w odniesieniu do środków transportu specjalnego przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

20)  Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu:

– wykonywania czynności zawodowych lub służbowych;

– zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego;

– sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

21)   Małoletni do ukończenia 16. roku życia, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00, mogą przemieszczać się wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej, chyba że przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania.

22) Obowiązek zakrywania ust i nosa – do odwołania

Nie dotyczy (m.in.)

 • dziecka do ukończenia 5. roku życia;
 • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu niepełnosprawności /trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
 • osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach, zakładach, obiektach, placówkach i targowiskach (straganach),
 • sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;
 • żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności;
 • osoby, której miejscem stałego lub czasowego pobytu są budynki użyteczności publicznej przeznaczone na potrzeby wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej;
 • sędziego, trenera oraz osoby uprawiającej sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 13;
 • osoby przebywającej na terenie lasu, parku, zieleńca, ogrodu botanicznego, ogrodu zabytkowego, rodzinnego ogródka działkowego albo plaży;
 • jazdy konnej;
 • uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie, chyba że kierujący takim podmiotem postanowi inaczej.
 • podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym

-> Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

 • konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia
 • umożliwienia komunikowania się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się;
 • spożywania posiłków lub napojów w lokalu, ogródku gastronomicznym, wydzielonej strefie gastronomicznej;
 • spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

23) Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń z wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia albo decyzji przy czym:

-> maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;

-> odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.

Uczestnicy zgromadzenia są obowiązani do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.